Sidste nyt fra Venstre i Lejre

10. november 2018

Resultatet af Budgetforhandlingerne 2019-2022


Kære medlemmer af Venstre i Lejre

Sammen med den resterende kommunalbestyrelse – dog uden Enhedslistens Ivan Mott og løsgænger Erik Holst – glæder vi osi Venstre over, at dette års budgetforlig lægger op til drøftelserom udvikling af vores kommune.Vi gik til forhandlingerne med det formål at sikre Venstre mestmulig indflydelse – ikke bare på næste års budget, men for restenaf valgperioden. Forhandlingsklimaet har været præget aftillid og konstruktive drøftelser, der også har ført til, at vi i Venstrehar fået sat rigtig pæne aftryk på aftalen – ja, vel det allervigtigsteaftryk, som fremgår af den indledende tekst i aftalen,var ikke kommet med, hvis ikke vi havde insisteret:”Aftaleparterne er enige om, at det for budgetaftalen 2019-2022 gør sig gældende, at alle væsentlige ændringer, dervedrører den samlede økonomi i Lejre Kommune i dennevalgperiode frem til og med 2021, alene kan ske ved enstemmighedmellem parterne. ”Bemærk, at vi ikke alene får indflydelse på de ca. 100 millionerkroner, vi har flyttet fra drift til anlæg over de kommende 4 år,men at aftalen omfatter hele Lejres økonomi på godt 1,6 milliardårligt i resten af valgperioden. Det betyder, at der eksempelvis ikke pludselig kan udbygges medalmene boliger uden, at vi er enige. Det kan heller ikke lade sig gøre at hæve skatten, hvis nogenskulle få den idé, uden det sker i enighed mellem alle forligsparterne.På den måde, har vi spillet os helt ind på banen, og selv om vi sidder noget isoleret med vores 7mandater, får vi resten af perioden maksimal indflydelse. Med denne aftale er der fra Borgmesterenog flertalsgruppen sendt et klart signal om et bredt samarbejde. Det, er jeg rigtig godt tilfredsmed!I dette skriv er fremhævet nogle af de tiltag fra aftalen, som vi i Venstres KB-gruppe er særligt godttilfredse med.Budgetaftalen kan sammenfattes i følgende hovedtal:Mio. kr. 2019 2020 2021 2022Likviditetspåvirkning (+=underskud) 14,0 -5,3 -10,4 -13,1Samlede driftsændringer i forhold til 3. budgetstatus -16,6 -22,9 -27,2 -27,8Årlige anlægsinvesteringer 105,0 75,0 75,0 75,0Skatten holdes i ro og effektiv drift af kommunenMed et oplæg om at finde 50 millioner kroner om året på driften, var det forventet, at nogle af deandre partier, ville foreslå at hæve skatten. Dette har heldigvis ikke været et tema, og vi har derformåttet tage andre redskaber i brug for at finde de nødvendige besparelser på den daglige drift påkerneområderne, for at kunne imødekomme det store pres, vi vil se i de kommende år, som følgeaf befolkningsudviklingen.Den kommunale organisation skal drives effektivt og vi ser en mulighed for, at der kan reduceres iadministrationsudgifterne, når vi holder os op mod sammenlignelige kommuner.Bedre infrastrukturI Venstre vil vi være med til at sikre kernevelfærden, som i høj grad også handler om at kunne tilbydetilstrækkelige dagtilbudspladser for de yngste, plejeboliger for de ældste borgere og tidssvarendeskolebygninger samt moderne anlæg til fritidsaktiviteter. Tillige møder vi som politikere manSide2 af 7i Lejrei LejreNYHEDSBREVNr. 60 – 8. november 2018NyhedsbrevNr. 43 – xx. marts 2013ge borgere, der efterspørger mere fremkommelighed på vores veje – især i områder med nye udstykninger.Familiernes tid er kostbar, og samtidig giver det sved på panden, når man sidder i kø,og har svært ved at nå på arbejde eller hente børnene efter arbejde. Det, skal vi have gjort nogetved.Bedre infrastruktur handler også om it-dækning. I dag har vi mange ”huller” og en for ringe dækningmange steder i vores kommune. For at kunne tiltrække både virksomheder og borgere til alledele af vores kommune, haster det med at få en bedre internet- og mobildækning og derfor, har viogså afsat penge til det område.Øget konkurrenceudsættelseSom alle andre partier er vi i Venstre optaget af at levere så god service til borgerne som muligt. Vifokuserer på, om der er overensstemmelse i forholdet mellem ressourceforbrug og kvalitetsniveau.Vi ønsker derfor, at vi forholder os mere undersøgende til, om vi leverer den kvalitet og de resultater,man som borger må forvente i forhold til de ressourcer, vi bruger - ikke mindst om vi anvenderpengene på den bedste måde og foretager de rette prioriteringer. En nyere analyse fra DI pegerpå, at Lejre Kommune har et uudnyttet potentiale for mere offentlig-privat samarbejde. DI skønner,at der kan opnås en potentiel gevinst svarende til 10-15 % af udgifterne, når nye opgaver bliverkonkurrenceudsat. Her har vi at gøre med en "lavt-hængende frugt", som vi i Venstre er meget klartil at gribe. Det er derfor rigtig godt, at parterne bag budgetaftalen for 2019-2022 er enige om atstyrke Lejre Kommunes position som en attraktiv og professionel samarbejdspartner for andrekommuner, organisationer og private virksomheder, hvor øget konkurrenceudsættelse kan være enmåde at opnå dette på.Dagtilbudsudbygning, Ledelse samt Specialundervisning – pengene følger opgaven.For os er valgfrihed og mangfoldighed en kernesag. Vi ser derfor frem til, at de nye daginstitutioner,vi står over for at skulle bygge, bliver af forskellig størrelse og med hver deres særlige pædagogiskekendetegn. Det kan være en lille skovbørnehave, en større idrætsinstitution og lignende.Ligeledes ser vi frem til drøftelser af en ny organisering af ledelse på dagtilbudsområdet. Vi mener,det er vigtigt for både børn, forældre og ikke mindst medarbejdere, at der er handlekraftig, kompetentog beslutningsdygtig ledelse hver dag i alle institutioner.Vi er også godt tilfredse med, at specialundervisningsområdet får et eftersyn. Vi skal have kiggetpå, om der er den rette balance mellem specialområdet og almenområdet. I dag anvender vi relativtmange penge på specialområdet i forhold til sammenlignelige kommuner. Men uanset hvoropgaven i fremtiden skal placeres, er det helt afgørende, at der er enighed om princippet; at pengenefølger opgaven.Boligudbygning pleje- og ældreboliger.Som følge af en stigning i antallet af ældre borgere i Lejre Kommune i de kommende år, er derbehov for at udvide antallet af pleje- og ældreboliger.Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sætte præcise beløb på investeringsbehovet, da detblandt andet afhænger af, hvorvidt der eksempelvis bliver tale om tilbygning til eksisterende byggeriereller om vi hellere vil etablere et nyt plejecenter.På ældreområdet er vort fokus ikke blot på anlæg. Én ting er at finde penge til nye plejeboliger – enanden er at sikre det nødvendige personale. Vi kommer til at gøre en ekstra indsats for at kunnerekruttere nok kompetente medarbejdere. Aftaleparterne har derfor givet administrationen opgavenmed at lave en strategi for fastholdelse og rekruttering af både medarbejdere og ledere på socialogsundhedsområdet.Liv i alle landsbyerEn klar mærkesag for Venstre er liv i alle landsbyer. Det betyder helt konkret, at vi vil arbejde målrettetpå at gøre bosætning mere attraktiv i de mindre samfund. Det var derfor helt afgørende for osat bevare de sidste små biblioteker i Osted og Gevninge. Der skal ikke lukkes ned for disse vigtigekultursamlingssteder, før der er tænkt i nye tilbud, der kan erstatte det, som de små biblioteker kan.Det handler ikke kun om at ”bippe bøger ud og ind”, men det er klart, at med den digitale udviklingSide 3 af 7i Lejrei LejreNYHEDSBREVNr. 60 – 8. november 2018NyhedsbrevNr. 43 – xx. marts 2013skal vi kigge på, hvordan vi kan udvikle hele biblioteksområdet. Men, vi drejer ikke nøglen om, førvi kan åbne et nyt tilbud!Venstre er med om ”beslutningsbordet”Med den aftaletekst der nu ligger med vores underskrift, et stærkt forøget anlægsbudget og enbalanceret likviditet, ser jeg og vi i Venstre frem til at få mulighed for at være med til at præge udviklingeni Lejre i den resterende del af denne periode. Som jeg ser det, skal vi nu for alvor i gangmed det politiske arbejde og finde de bedste løsninger til gavn for alle, som bor i Lejre Kommune.For os, der har taget ansvar, har vi nu bundet os op på en fælles opgave; at udvikle Lejre Kommuneså den matcher fremtidens behov. Venstres gruppe vil arbejde ihærdigt på, at dette kommer tilat ske ud fra vores liberale tankegang om decentralisering, mangfoldighed og valgfrihed. Vi serfrem til mange gode politiske drøftelser og aftryk, der vidner om, at Venstre har været med ombordet.De bedste hilsner og på gensyn, når jeg og Venstres gruppe i løbet af efteråret kommer rundt ikommunen for at gå i dialog om hele budgetaftalen.Med venlig hilsenTina MandrupGruppeformand, borgmesterkandidat24 87 54 87 / [email protected]øsgænger i KommunalbestyrelsenErik Rønnenkamp Holst har via pressen orienteret om, at han er udtrådt af Venstre og ønsker at fortsætte i kommunalbestyrelsen som løsgænger.Valg til kommunalbestyrelsesmedlem er et personligt valg og Erik Rønnenkamp Holst fortsætter derfor som løsgænger i de udvalg, råd og nævn han er valgt ind i, medmindre han anmoder omudtræden. Erik Rønnenkamp Holst blev valgt på 202 personlige stemmer ved KV17.

Med venlig hilsenTina                                                      Mandrup                                                                                      Gruppeformand formand for Venstre i Lejre 24 87 54 87 

Danmark og Venstre har brug for dig!

Det danske demokrati må ikke havne i ”svenske tilstande”.Vi har brug for et stærkt Venstre, og din indsats som valgkamps-frivillig kan blive afgørende for fremtiden.Det kræver efterhånden gode nerver at åbne avisen eller tændefor nyhederne. For verdens sande tilstand giver anledning til bekymring. Ustabilitet avler usikkerhed og frygt, og mange steder ser vi, at manglen på tillid underminerer troen på fremtiden.Men Venstre passer på Danmark, og Venstre passer på Danmark  verden. Danmark er et velfungerende land, men hvis vi tager detfor givet, så lurer farerne. Her er tre grunde til, at det kommende folketingsvalg er afgørende:

 Det går godt i Danmark. De ambitioner og visioner Venstre havde for Danmark, da vi overtog regeringsansvaret i 2015,har sat den rette kurs. Socialdemokratiet har fremlagt en økonomisk plan uden tal, som vil sætte økonomien og velfærden i Danmark overstyr.

 Vi har strammet udlændingepolitikken, fordi vi mener, atantallet af asylansøgere betyder noget. Men Socialdemokraterne hverken vil eller kan føre en stram udlændingepolitik.

 For nylig viste en opgørelse, at regeringen allerede har leveret på 240 ud af 280 valgløfter. Da Socialdemokratiet sidst sad i regering, viste en opgørelse 100 løftebrud på 100 dage. Socialdemokraterne er allerede i gang med at love vælgerne guld og grønne skove igen.

Løsningen på disse udfordringer er at gøre Venstre så stærkt som muligt. Med et robust Venstre kan der skabes ro om lederskabet af Danmark, og der vil kunne dannes en manøvredygtig regering under fortsat ledelse af statsminister Lars Løkke Rasmussen.Derfor er du vigtig. Et styrket Venstre kræver synlighed i valgkampen. Og hvis samtlige medlemmer bliver ambassadører for Venstre, så når vi målet.Vi går til valg under mottoet ”Frihed og fællesskab”– og i fællesskabet har vi brug for dig. Vi sætter pris på alt lige fra den lille Facebookopdatering,som tager et minut, til de mange timer med uddeling og deltagelse i arrangementer i valgkampen.Vi har gjort det nemt at blive frivillig og løse opgaver som chauffør, madmor m/k, kampagneaktiv,handyman m/k, fundraiser eller digital aktivist.     Og i Landsorganisationen organiserer vi ”Hundepatruljen”.Her kan du dele valgmateriale ud, når du alligevel lufter vovsen.Sådan kan du melde dig. Hvis du vil være med i det liberale fællesskab, så er her tre nemme måder at blive frivillig på:

 Skriv/ring til Venstre i Lejres formand Lars Kimer Mortensen, [email protected] /40 88 64 68 og fortæl, hvilke opgaver der lige er noget for dig

 Klik dig på en frivillig opgave ved at gå ind på www.venstre.dk  Mit Venstre  log ind påMembersite  se under ”Min profil” og klik i ”Mine interesser”. Skriv til [email protected] – så guider vi dig videre.

Husk, at vi også byder velkommen til frivillige, som ikke er medlem af Venstre. De kan melde sigher www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-frivillig.Vi rider på bølgen

EU valg

Udover det kommende folketingsvalg skal vi den 26. maj 2019 også stemme ved valget til Europa-Parlamentet. Også her får vi brug for gode frivillige kræfter i blå jakker ved uddelingsaktioner ogmed likes på Facebook. Så vær med, når vi rider på bølgen. For også i Europa er der brug for et stærkt Venstre.

Med venlig hilsen                                                                    Claus Richter Venstres partisekretær 22 44 15 65 / [email protected]

Besøg hos Statsministeren på Marienborg

Vi har netop fået mulighed for at gentage succesen fra 2015 med eteksklusivt medlemstilbud for Venstre i Lejre og Køges (Statsministerens opstillingskreds) medlemmer med besøg på Statsministerens embedsbolig Marienborg. Arrangementet er under planlægning,men vi kan allerede nu løfte sløret for, at det afholdes lørdag d. 8. december 2018 om eftermiddagen,så sæt X i kalenderen her.

Nærmere information, herunder om tilmelding, følger.

To stærke kvinder i Gevninge!

Sæt X i kalenderen! Mandag d. 3. december 2018 kl. 19:00 i Gevninge

Denne aften får vi besøg af Venstres lokale kandidat til Europaparlamentsvalget Linea Søgaard-Lidell samt Vestres lokale borgmesterkandidat Tina Mandrup. Mødet indledes med Lineas oplæg, hvor hun vil præsentere sig selv samt komme ind på hendes og Venstres syn på EU's retning. Efter en kort pause taler Tina om det netop indgåede bredebudgetforlig med tydelige Venstre aftryk samt om en generel orientering det aktuelle arbejde i kommunalbestyrelsen. Begge indlæg afsluttes naturligvis med debat blandt tilhørerne.I pausen kan der købes kaffe/the og kage til rimelige priser. Mødet afholdes  i Gevninge Beboerhus, Gevninge Bygade 17, Gevninge, 4000 Roskilde.            Mødet er åbent for alle, og uanset ”parti-farve” er alle velkomne,så tag naboen med og få en oplevelsesrig aften.            Giv gerne en tilkendegivelse om deltagelse til Christian Fjeldsted Andersen på e-mail [email protected] eller telefon 53 7383 41. Modtager du ikke en bekræftelse på tilmelding på e-mail,så ring til Christian. 

Nytårskur

Søndag d. 6. januar 2019 14:00 Rådsalen, Lejre                            Nytårskur for Venstres medlemmer

Traditionen tro indbyder Venstre i Lejre til ”Nytårskur”med Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer søndag d. 6. januar 2019 kl. 14.00 til 16.00 i Rådssalen på Allerslev Rådhus.Her får du mulighed for at møde Venstres medlemmer af Kommunalbestyrelsen til en snak om nogle af de udfordringer, du ser i kommunen.Der vil blive serveret champagne og kransekage, kaffesamt øl og vand. Af hensyn til indkøb ønskes tilmelding senest onsdag d. 2. januar 2019 kl. 12:00 til Christian Fjeldsted Andersen på e-mail [email protected] eller telefon 53 73 83 41. Modtager du ikke en bekræftelse på tilmelding på e-mail, så ring til Christian.Vel mødt!

Mandag d. 25. februar 2019 19:00 Ostedhallen Generalforsamling

Lørdag d. 4. maj 2019 12:00 Hele kommunen Opsætning af plakater til EP-valg

Søndag den 26. maj 2019 Hele kommunen Europaparlamentsvalg

Med venlig hilsen

bestyrelsen