Indkaldelse generalforsamling

13. februar 2020

Til Venstre i Lejres medlemmer 


Hermed indkaldes til Venstre i Lejres ordinære generalforsamling torsdag d. 27. februar 2019 kl. 19:00 i Kirke Såby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Såby.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter samt vedlagte dagsorden. Dato for generalforsamlingen er tidligere meddelt i Nyhedsbrev 22. december 2019 samt på indbetalingskort for betaling af kontingent, udsendt december 2019.

Der vil på generalforsamlingen i år være valg til ni bestyrelsesposter, inklusiv undertegnedes formandspost, i vores 15 mands store bestyrelse, samt tre suppleanter.Der vil ligeledes være valg af et medlem til Regionsbestyrelsen og tre medlemmer til Kredsbesty-relsen.

Kunne du tænke dig at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at møde op på generalforsamlingen og melde dit kandidatur. 

Kontakt eventuelt undertegnede for en yderligere drøftelse af arbejdet i bestyrelsen samt dit kandidatur på e-mail [email protected] eller telefon 40 88 64 68.

Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18:00, pris á 200,00 kr., som dækker flæskesteg, en øl/vand/glas vin ved spisning samt kaffe/the m. småkage under generalforsamlingen. Drikke-varer herudover kan købes. Hvis man kun ønsker at deltage i generalforsamlingen er prisen kr. 50,00 for kaffe/te m. småkage.

Vi opfordrer til hurtig, og senest torsdag d. 20. februar 2020, at tilmelde sig til Christian Fjeld-sted Andersen på e-mail [email protected] eller telefon 53 73 83 41, såfremt du ønsker at deltage i spisning. Modtager du ikke en bekræftelse på tilmelding på e-mail, så ring til Christian.

Vi håber, at mange møder op til generalforsamlingen, hvor vi kan diskutere foreningens virke i det forløbne år, de planer vi har for fremtiden, vælge de nye medlemmer til bestyrelsen samt ikke mindst diskutere den daglige politik med Venstres kommunalbestyrelsesgruppe.

På foreningens vegne

Lars Kimer MortensenFormand for Venstre i Lejre

DAGSORDEN

Velkomst v/ Venstres formand Jakob Ellemann Jensen

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
4. Beretning fra VU
5. Beretning fra LOF
6. Behandling af regnskab
7. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kom-mende år
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af formand
a. På valg er: Lars Kimer Mortensen
10. Valg af syv medlemmer for 2 år og et medlem for 1 år

På valg er:

a. Arne Rasmussen
b. Hanne Christensen
c. Hans Christian Kongsgaard
d. Jannik Schrøder
e. Jens Otto Olsen
f. Jon Lorentsfeldt
g. Mogens Christensen
h. Aage Krogsdam

11. Valg af tre suppleanter for 1 år til bestyrelsen

12. Valg af formand for kredsbestyrelsen
a. På valg er: Hella Helvig Jensen (Køge)
13. Valg af tre medlemmer til kredsbestyrelsen
På valg er:
a. Hans Christian Kongsgaard
b. Jannik Schrøder
c. Lars Kimer Mortensen
14. Valg af ét medlem til regionsbestyrelsen,
a. På valg er: Christian Fjeldsted Andersen
15. Valg af to revisorer og suppleanter
På valg er:
a. Revisor Gert Dejbjerg
b. Revisor Erik Keincke Hansen
c. Revisorsuppleant Flemming Jensen
16. Eventuelt