Referat Generalforsamling

3. marts 2019


Formanden for vælgerforeningen Lars Kimer Mortensen bød velkommen.   til årets generalformaling. Den holdes i Ostedhallen og cirka 60 medlemmer deltog.  

Efter en korte velkomst  fremsatte  Lars Kimer Mortensen mindeord om foreningens næstformand  Christina Clement, der fik hjertestop på vejen ned fra Mt. Kilimanjaro i Tanzania efter bestigningen af bjerget som led i et velgørenhedsprojekt for Børneulykkesfonden. Forsamlingen rejste sig og  holdt  et minuts stilhed.

 Derefter blev der vist en videooptagelse med en kort velkomst til generalforsamlingen af statsminister Lars Løkke Rasmussen. Derefter  blev Den lille Anemone afsunget.

Derefter gik man over til dagsordenen.

1.      Valg af stemmetællere: Her valgtes Lotte Greve, Jens Kr. Jensen og Flemming Damgaard.

2.      Valg af dirigent: Carsten Helles Rasmussen blev enstemmig valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at der var 56 stemmeberettigede medlemmer til stedet

Formandens beretning: Det forløbne år, har været et travlt år for Venstre i Lejre. Vi startede med at vælge mange helt nye medlemmer til bestyrelsen inkl. mig selv, og vores første opgave var at få valgt en ny borgmesterkandidat og gruppeformand, da Line allerede havde meddelt, at hun trak sig.Vi fik til opgave ved forrige generalforsamling, at finde en ny Borgmesterkandidat hurtigst mulig og senest inden udgangen af 2018.Vi havde valg den 30.maj 2018, havde 2 kandidater Tina Mandrup og Erik Holst, og medlemmerne valgte Tina med overvældende flertal, 76 / 33.Så har vi afholdt vores traditionelle Grundlovsmøde hvor vi havde besøg af statsministeren, og det var et velbesøgt møde med en rigtig god stemning, og en statsminister der havde tid til at tale med alle. Vi har fået megen ros for grundlovsmødet og den kan jeg kun give videre til vores dygtige aktivitetsudvalg.Så har vi haft sommermøde, hvor vi fik besøg af Britt Bager, dengang nyvalgt politisk ordfører, og hun var meget inspirerende at høre på. Et godt valg til den post mener jeg.  Lejre var een af 2 kommuner forrige år som ikke afholdte flagdagen 5.september for Danmarks udsendte. Det synes vi i bestyrelsen var for dårligt, så i samarbejde med Egholm Museum tog vi initiativ til afholdelse af dagen. Det foregik på Egholm Museum hvor veteranerne mødte op, der var rundvisning af Ole Falck fra krigsmuseet, Borgmesteren bød velkommen og veteraner talte om deres oplevelser i felten og hjemkomsten. Det var en rigtig hyggelig dag, som vi forventer fremover bliver en årlig tradition i Lejre, - kommunen og Borgmesteren var i hvert fald meget positive. Hen over sommeren og efteråret har kommunalgruppen målrettet arbejdet på det nye budget for 2019-2022. De har udført et godt stykke arbejde, som mundede ud i et budgetforlig hvor 23 af kommunalbestyrelsens medlemmer stemte for og 2 imod. Vi oplevede desværre, at et af vores medlemmer, Erik Holst, ikke kunne gå ind for budgettet, trådte ud af gruppen og af Venstre og blev løsgænger i kommunalbestyrelsen, - så nu er der kun 7 tilbage. Men budgetforliget giver os mulighed for, at sidde med ved bordet og få indflydelse på Lejres fremtidige udvikling, - og det er ikke så dårligt.Som Hanne udtrykte ved sidste generalforsamling ”at det vigtigste for Venstre fremover bliver, at finde kandidater som de andre partier vil være i stue med”. Det synes jeg nok den nye kommunalgruppe har bevist er tilfældet. Vi tog ansvar for at få økonomien rettet op i Lejre, tog ansvar for upopulære besparelser, indgik budgetforliget og blev respekteret af de øvrige partier, nok med undtagelse af enhedslisten. Her sidst på året, har vi så afholdt et medlemsmøde med 2 stærke kvinder, Tina som i detaljer redegjorde for det nye budget og Linea Søgaard-Lidell som er vores lokale kandidat til Europa Parlamentsvalget den 26.5.2019. På det organisatoriske kan jeg oplyse, at vi i dag er 237 medlemmer mod 243 for et år siden, altså et fald på 6 medlemmer. Det sammensætter sig sådan at vi har fået 24 nye medlemmer og har mistet 30. Af de 30 er 2 overflyttet til anden vælgerforening, 4 er døde, 8 er opsagt som følge af restance / ikke betalt kontingent og 16 har reelt meldt sig ud. Men det skal siges, at mange af disse 16 udmeldte, optrådte også som nye medlemmer i f.m. Borgmesterkandidatvalget. Venstre står på et fundament af frivillige. Den bedste måde at styrke Venstre på er derfor at tegne nye medlemmer. Jo flere ambassadører der kan forklare Venstres politik overfor familie, venner og kolleger, desto stærkere står vi.Derfor kan jeg kun opfordre jer hver især til at tegne nye medlemmer. Hverv et familiemedlem, en ven eller en kollega.Vi har også behov for flere frivillige til de kommende 2 valgkampe. Det kræver virkelig mange frivillige hænder at føre valgkamp, så vi har brug for alle.Husk ” ingen kan alt – alle kan noget – men sammen kan vi det hele.”,Vi skal også lige se på det landspolitiske i det forgangne år, specielt set i lyset af , at vi skal ud og møde vælgerne her i foråret ved hele 2 valg, Valg til Europa Parlamentet den 26. maj og folketingsvalg senest 17. juni  – og her skal vi sammen sikre fremgang for Venstre og fortsat blåt flertal. Men den parlamentariske situation har mildest talt den seneste tid været vanskelig – det er vist klart for enhver.  På trods af det har Venstre leveret resultater på en lang række områder – til glæde og gavn for danskerne. Venstre har skabt mange resultater og brede aftaler, og det kan vi være stolte af.

Jeg vil blot fremhæve :

75 mia. kr. mere til velfærd –                                                                                      Venstre har haft regeringsansvaret i 13 af de seneste 17 år og har sat mennesket før systemet. Vi har tilført hele 75 mia. kr. mere til velfærd i 2018 end i 2001 og det vil blive øget fremover hvis det står til Venstre.                                                                                                                                                           Flere ansatte i sundhedsvæsenet –                                                                              Venstre har investeret massivt i sundhedsvæsenet, og massivt ansat flere sygeplejersker og læger. Venstre har skabt et mere effektivt sundhedssvæsen, hvor patienterne  venter kortere tid på behandling.             Venste har mere end tredoblet grøn strøm-                                                            Idag er cirka 55% af vores strømforbrug "grøn strøm" og det vil Venstre fotsætte med at øge.                                                                                    Beskæftigelsesrekrod i 2018                                                                                    Aldrig før har så mange  mennesker haft et lønmodtagerjob i Danmark som idag. Siden sidste Folketingsvalg er der skabt mere end 153.000 private job og der har været fremgang i beskæftigelsen i  alle landsdele.    

Færre på offentlig forsørgelse      

Antallet af personer på offentlig forsørgelse er faldet med over 66.000 siden sidste folketingsvalg, og siden kontanthjælpsloftet trådte i kraft i april 2016 er antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet med ca. 31.000.Det betyder, at Danmark i dag har det laveste antal offentligt forsørgede i mere end 10 år.                                                                                                                          Laveste asyl tal i 9 år –                                                                                                     Knap 3500 søgte asyl i Danmark sidste år og det er det laveste antal i de sidste 9 år.                                                                                                                       Og sådan kunne jeg blive ved.                                                                                                                                                                                                                     Sluttelig vil jeg godt benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år. Vi har internt haft nogle gode debatter, diskussioner, og jeg synes alle har gjort en stor indsats for Venstre i Lejre. Også stor tak til samarbejdet med kommunalgruppen, som nu kun er på 7. I har virkelig formået at sætte fokus på borgernære emner og det skal vi blive ved med. Vi skal komme med de løsninger som passer bedst til borgerne i Lejre og som har liberal holdning og ”kant”.Så er jeg sikker på at borgerne vil belønne os ved næste kommunalvalg. 

Debat: gør  noget ved Vintappervej- forslaget videregivet til  Venstres medlemmer i Teknisk udvalg.

3.      Beretning fra VU: Ingen VU er til stede   

 4.       Beretning fra LOF: Hanne Christensen aflagde beretning og  nævnte, at LOF Lejre var sluttet sammen med LOF Holbæk i 2017 fordi der ikke var ressourcer i Lejre til at fortsætte LOF her, Man havde været glade  for sammenlægningen og det var en win-win situation for  LOF  både i Holbæk og i Lejre.

 5.      Regnskab: Kasserer Marianne Larsen gennemgik regnskabet. Det balancerede med et overskud på 27.301,18 kr.,   foreningens formue er  kr. 90.176,69. foreningen har 237 medlemmer

 6.      Budget og kontingent:  Budgettet for 2019  balancerede med et overskud på 52.500 kr. Kontingent  blev forslået uændret kr. 300.                                                                                                                                                                    Der blev spurgt  om, hvad valgkampen til kommunevalget i 2021 ventes at ville koste og om der  nu var penge nok. Hertil svarede formanden, at man ventede at valgkampen  ville koste  cirka 300.000 kr. og at det nok skulle lykkes at nå dette beløb.                                                                                  Derefter blev regnskab,  budget og kontingent vedtaget enstemmigt.

7.      Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.

8.      Valg af formand: Lars Kimer Mortensen  blev enstemmigt genvalgt.

9.       Valg af syv medlemmer for  2 år og et medlem for  et år:                                                                                                                                                                             Følgende blev valgt:                                                                                                     Christian Fjeldsted Andersen  Kim Magnussen,                                                 Marianne Larse,  Morten Kronholm, Ole Blem Nielsen, Palle Mogensen, alle gevalgt.                                                                                                                            Poul Nielsen  (nyvalgt) alle ovennævnt efor to år.                                                                                                                                                                                               For et år Hanne Christensen (nyvalg)  

10.  Valg af tre suppleanter for 1   år                                                                                Jens Otto Olsen ,Verner  Vincent, Henning Nielsen, alle gevalgt.                           11.   Valg af formand til kredsbestyrelsen:                                                                           Hella Hedvig Jensen ( Køge) 

12.  Valg af tre medlemmer til kredsbestyrelsen:                                                              Hans  Christian  K;ongsgård,  Jannik Schrøder,  Lars Kimer Mortensen

13.  Valg af et medlem til regionsbestyrelsen:
Christian Fjeldsted Andersen

14.  Valg af to revisorer og suppleanter:                                                                                Revisor Gert  Dejbjeg og revisor Erik Keincke Hansen                                            Revisorsuppleant Flemming Jensen  

15.  Forberedelse af valg til Folketinget v/ Anton Yding, Venstres Landsorganisation

Anton Yding gennemgik en lang række idé fra Landsorganisationen til hvordan man lokalt kan få frivillige  hjælpere til Folketingsvalget. Desuden uddelte han  en del skrift materiale om emnet. Målet var at Venstre igen kunne få nøglerne til Statsministeriet  - han erkendte at det var op ad bakke. 

16.     Eventuelt: En spørger ville gerne høre lidt om sundhedsreformen. Flemming Damgaard Larsen, der sidder i regionsrådet  i Region Sjælland blev bedt om at svare.:                                                                                              Han  nævnte blandt andet at reformen   stadig ikke var færdigforhandlet mellem regeringen og en række organisationer. Men han slog fast at der var en række ting, som han var uenig i. Eksempelvis nedlagde man ikke embedsmands stillingerne i de nuværende regioner, men kun de direkte folkevalgte og det var stærkt utilfredsstillende. Fordi det  direkte folkevalgte islæt blev ringere end nu. Han håbede dog, at der kunne opnås en bedre model, end den regeringen først  havde lagt frem, så det folkevalgte element ikke blev forringet.      

Formanden takkede for ene god generalforsamling og for fremmødet far medlemmerne  ligesom han takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen. Til slut takkede  han t Anton Yding for et godt oplæg til det videre arbejde  med valgkampen, når den måtte komme i løbet af foråret.          

Referent: Aage Krogsdam 1.3.2019